De informarj1tie, tekst en foto’s op deze website zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (daaronder begrepen: framing) aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Rob Jansen|awayvisuals.

Rob Jansen|awayvisuals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites worden aangeboden. Rob Jansen|awayvisuals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.

Volgens de nieuwe Europese privacywet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u een verzoek tot verwijdering van een foto indienen, indien u op één van de foto’s voorkomt en dit niet op prijs stelt. Stuur uw mail naar pictoresk@gmail.com of gebruik het contactformulier. Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Wijzigingen op deze site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Indien informatie niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster. Mocht u informatie, data en/of foto’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, dit graag melden aan de webmaster. Rob Jansen|awayvisuals stelt uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs, door deze bijdragen kan de website worden verbeterd.

Share